Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Smart Vet/Pet Education s.r.o.,

se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09974253, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345658, kterou zastupuje Lucie Samohýlová, jednatelka,

pro prodej zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.svpe.cz/

 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

1.1 Provozovatel e-shopu: 

Smart Vet/Pet Education s.r.o.

sídlo: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „adresa sídla“)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 345658 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Lucie Samohýlová, jednatelka (dále jen „prodávající“)

IČO: 09974253

telefon: 00420 732 162 394

e-mail: info@svpe.cz

 

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: 

Smart Vet/Pet Education s.r.o., v ulici Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

telefonní číslo:  00420 732 162 394

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Smart Vet/Pet Education s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09974253, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345658 (dále jen „Vet/Pet Education s.r.o.“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://www.svpe.cz/.

2.2. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.

2.3. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.svpe.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.4. Ve webovém rozhraní obchodu si můžete zakoupit zboží hmotné povahy (dále jen „zboží”) a také námi poskytované digitální služby nebo digitální obsah, a to zejména v podobě 

2.4.1. online video-přednášky - živý seminář vedený lektorem s možností online diskuze s lektorem (dále jen „webinář”); a/nebo

2.4.2. záznamu webináře nebo jiné předtočené video-přednášky, je-li nabízen ve webovém rozhraní obchodu  (dále jen souhrnně jako „digitální obsah”). 

2.5. Digitální obsah a zboží jsou určeny osobám starším 18 let, pokud není v daném případě uvedeno jinak.  

2.6. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.7. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.8. Odesláním objednávky (tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3. Námi nabízené zboží a digitální obsah na webové stránce internetového obchodu https://www.svpe.cz/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží a digitálního obsahu jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

3.4. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím přepravce.

3.5. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

 

4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

4.1.1.u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

4.1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit např. prostřednictvím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail info@svpe.cz.

4.2. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde.

4.3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

4.3.1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

4.3.2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

4.3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4.3.4. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

4.3.5. o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

4.3.6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

4.3.7. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

4.3.8. o poskytování digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.4. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.

4.5. Zboží zasílejte zpět prodávajícímu na adresu: Smart Vet/Pet Education s.r.o., v ulici Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník na své náklady.

4.6. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.7. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

4.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.10. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme pomocí e-mailu  info@svpe.cz.

4.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.13. Upozorňujeme spotřebitele, že neposkytujeme aktualizace zakoupených záznamů webinářu. O tom budou spotřebitelé upozorněni před před uzavřením kupní smlouvy. Současně spotřebitele poučíme v potvrzovacím e-mailu k učiněné objednávce. 

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2. Ze svého uživatelského rozhraní („Klientské centrum”) může zákazník provádět objednávání zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na naši zákaznickou linku nebo na info@svpe.cz.

5.5. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

6.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet na uvedené doručovací adrese, zejména na zvoleném dopravci a místě, kde bude zboží doručeno (např. Česká republika, Slovensko, apod.)

6.4. Pro objednání zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží, webinář a/nebo jiný digitální obsah „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ a/nebo u digitálního obsahu se jedná o závaznou objednávku zboží nebo digitálního obsahu zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.5. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

6.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží nebo počet přístupů k webináři a/nebo k jinému digitálnímu obsahu, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru daného zboží.

6.7. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

6.8. Uzavřením kupní smlouvy na zboží se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží. 

6.9. Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu - přístupu (sjednaného počtu přístupů) k účasti na online webináři se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář a umožnit Vám tak účast na tomto online webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na online webináři. 

6.10. Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí jiného digitálního obsahu (např. záznam z webináře) se zavazujeme Vám zaslat elektronicky unikátní odkaz na záznam jiného digitálního obsahu (např. záznam z webináře), který bude přístupný ke spuštění po určitou dobu, jejíž daná délka je vždy uvedena v detailu produktu ve webovém rozhraní obchodu, a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu. 

6.11. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na zboží v zákonné lhůtě. 

6.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.      

                     

7 CENA ZBOŽÍ A DIGITÁLNÍHO OBSAHU A ZPŮSOBY PLATBY

7.1.Všechny ceny zboží, webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v euro (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2. Cenu zboží, webináře a/nebo jiného digitálního obsahu a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit online platbou kartou případně prostřednictvím Norbrook body. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží, webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu, bude o tom zákazník informován v průběhu objednávky (v části “Doprava&platba”).

7.3. V případě, že zvolíte úhradu za zboží, webinář a/nebo jiný digitální obsah prostřednictvím bodů z věrnostního programu Norbrook (dále jen Norbrook body”), spolu s automatickým potvrzením o doručení objednávky obdržíte zálohovou fakturu s uvedením volby této platby a s informací, že úhrada bude provedena započtením Vámi nasbíraných Norbrook bodů u společnosti Samohýl group a.s., IČO: 25928996, se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1980, jednající Ing. Petrem Samohýlem, předsedou představenstva (dále jen Samohýl group”). V případě, že nás společnost Samohýl group informuje o tom, že konto Vašich Norbrook bodů nepostačuje na úhradu za Vámi zvolené zboží, webinář a/nebo jiný digitální obsah na naší webové stránce, vystavíme Vám dodatkovou fakturu k provedení úhrady, kterou Vám odešleme na Vámi zvolenou elektronickou adresu zákazníka.    

7.4. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.5. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.6. Zákazník je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.7. Případné slevy z ceny zboží, webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.8. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou zboží, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.9. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

7.10. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené u konkrétního druhu zboží dnů od přijetí závazné objednávky. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

  

8 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1. Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží

 

9 DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ 

9.1. V případě digitálního obsahu se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře a/nebo je zákazníkovi umožněno stažení digitálního obsahu a/nebo je umožněno spuštění záznamu webináře či jiného digitálního obsahu přístupného ke spuštění po určitou dobu, jejíž daná délka je vždy uvedena v detailu produktu ve webovém rozhraní obchodu. Vezměte na vědomí, že odkaz ke spuštění a/nebo stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu. Zákazník je proto povinen digitální obsah stáhnout a/nebo využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.

9.2. Zákazníkovi je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu. 

9.3. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

9.4. Dodáváme zboží prostřednictvím přepravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo že bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky. U zboží, kde je vyznačen určitý počet dnů, týdnů než bude zboží naskladněno, bude dodací lhůta objednávky delší a Vy tuto skutečnost  berete na vědomí a odesláním objednávky s tím vyjadřujete souhlas.

9.5. Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena na adrese naší webové stránky.

9.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.7. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

9.8. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.9. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.10. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

9.11. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. 

9.12. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

  

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

10.2. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.8 a 9.9 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

10.3. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

10.5. Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od kupní smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak kupní smlouvu zrušit. O této této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením kupní smlouvy. Výjimku tvoří zakoupený webinář, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, kdy má spotřebitel právo odstoupit až do okamžiku začátky vysílání webináře. 

10.6. V případě, že bude webinář přenášený online zrušen z důvodu na naší straně a nebude v souvislosti se zrušením naplánován nový termín, vrátíme Vám kupní cenu webináře v plné výši za předpokladu, že již byla Vámi uhrazena.

 

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží a/nebo poskytnutí digitálního obsahu je upraveno v našem reklamačním řádu.

 

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů a poučení o používání souborů cookies.

12.2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

12.3. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Pro bližší informace si prosím přečtěte naše poučení o používání souborů cookies.

  

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.5 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.7. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 

13.8. Tyto VOP jsou platné od 29. 9. 2021 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

 

Zpět do obchodu